Chính phủ, các nhà khoa học và các tổ chức nghiên cứu đang sử dụng công nghệ và đổi mới để giải quyết COVID-19. Các công cụ nguồn mở đã được phát triển và một số tiếp tục được thử nghiệm để hỗ trợ những nỗ lực đã được triển khai để giảm thiểu kết […]