Máy chủ web Nginx được sử dụng trên nhiều hơn 30% của trang web trên toàn thế giới và đang phát triển. Xem xét sự gia tăng các mối đe dọa web trực tuyến, một thách thức đối với kỹ sư web là nhận thức rõ về việc làm cứng và bảo vệ Nginx. Nginx […]