PHP là siêu dễ dàng để triển khai. Nhưng điều đó không có nghĩa là bất kỳ nền tảng lưu trữ nào cũng sẽ làm được – đặc biệt là khi bạn nghiêm túc về kinh doanh. Theo nhiều cách, PHP đã tiếp quản lớp phủ từ Perl – đó là một ngôn ngữ kịch […]